Contact

1. TOEPASSELIJKE BEPALINGEN

1.1. Wanneer er sprake is van tegenstrijdigheden tussen de op grond van de overeenkomst toepasselijke bepalingen gelden de administratieve bepalingen in het hoofdbestek in plaats van deze algemene voorwaarden.

1.2. BENCK BOUW verplicht zich alle voorschriften en besluiten van overheidswege in acht te nemen voor zover die voorschriften betrekking hebben op de door hem te leveren prestatie, daaronder begrepen voorschriften ten aanzien van veiligheid, arbeidsomstandigheden en ketenaansprakelijkheid, alsmede de toepasselijke CAO.

1.3. BENCK BOUW draagt in overleg met opdrachtgever zorg, op grond van de in het vorige lid genoemde bepalingen vereiste goedkeuringen, voor ontheffingen en vergunningen.

2. PRESTATIE-EISEN

2.1. De prestatie van BENCK BOUW dient te beantwoorden aan de overeenkomst en indien deze niet verwijst naar een hoofdbestek, aan de UAV en de schriftelijk overeengekomen afspraken, daaronder begrepen de eisen van goed en deugdelijk werk.

2.2. De prestatie dient verricht te worden op het in de overeenkomst bedoelde tijdstip of volgens het in de overeenkomst bedoelde tijdschema.

2.3. Wanneer de voortgang van het werk dat vereist, heeft opdrachtgever het recht dat tijdstip of dat tijdschema aan te passen.

2.4. Wanneer BENCK BOUW voorziet dat hij op het overeengekomen of gewijzigde tijdstip of tijdschema niet deugdelijk kan presteren dient hij dat de opdrachtgever onmiddellijk schriftelijk mede te delen.

2.5. BENCK BOUW zal de prestatie verrichten op de plaats vermeld in de overeenkomst. Is geen zodanige plaats overeengekomen dan zal, voor zover het de levering van zaken betreft, de levering geschieden in depot op de bouwplaats of een andere door opdrachtgever aangewezen plaats.

2.6. In geval van klaarblijkelijke fouten in ontwerp, uitvoeringsvoorschriften of bouwstoffen dient BENCK BOUW, voor opdrachtverstrekking daarvan onmiddellijk schriftelijk mededeling te doen aan opdrachtgever.

3. AANSPRAKELIJKHEDEN

3.1. Indien BENCK BOUW niet tijdig of deugdelijk presteert is hij jegens opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die opdrachtgever daardoor lijdt, daaronder begrepen bedrijfsschade en boetes wegens te late oplevering. BENCK BOUW vrijwaart opdrachtgever voor alle aanspraken van derden ter zake.

3.2. BENCK BOUW is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zaken of personen die hij voor de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.

3.3. Schade aan de zaken waarop zijn prestatie betrekking heeft, is voor rekening van de BENCK BOUW.

3.4. Indien BENCK BOUW zijn verplichtingen niet nakomt zal de opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke stellen en daarbij een redelijke termijn stellen om alsnog zijn verplichtingen na te komen. Reeds voordat de in de vorige zin bedoelde termijn is verstreken is opdrachtgever in dringende gevallen gerechtigd voor rekening van BENCK BOUW zodanige maatregelen te nemen als hij ten nutte van het werk dienstig oordeelt.

3.5. Na het verstrijken van de gestelde termijn is opdrachtgever gerechtigd de prestatie voor rekening van BENCK BOUW te verrichten of te doen verrichten en de betaling van de prijs die verband houdt met de ondeugdelijke prestatie op te schorten, onverminderd het recht van opdrachtgever op gehele of gedeeltelijke ontbinding of schadevergoeding.

3.6. Gedurende de bouwtermijn en de onderhoudstermijn uit deze overeenkomst of die gelden in gevolge het hoofdbestek, staat BENCK BOUW in voor de deugdelijkheid van de overeengekomen prestatie.

3.7. Nadien staat BENCK BOUW in voor de afwezigheid van verborgen gebreken op de wijze en gedurende de termijnen uit deze overeenkomst of die voorzien zijn in het hoofdbestek, en voorts op een wijze als bij de wet voorzien.

3.8. Wanneer de prestatie uitsluitend de levering van zaken betreft en de overeenkomst niet naar een hoofdbestek verwijst, is BENCK BOUW voor gebreken aansprakelijk op de wijze als bij de wet voorzien.

4. KEURING

4.1. Opdrachtgever heeft te allen tijde het recht over te gaan tot keuring van werk of bouwstoffen. Een dergelijke keuring ontslaat BENCK BOUW niet van enige verplichting voortvloeiende uit deze overeenkomst.

5. GARANTIES

5.1. BENCK BOUW verstrekt aan opdrachtgever met betrekking tot zijn prestatie die garanties die opdrachtgever volgens het hoofdbestek tegenover zijn opdrachtgever dient te verstrekken. Indien niet verwezen wordt naar een hoofdbestek dient minimaal een branchegarantie te worden verstrekt.

5.2. BENCK BOUW dient desgevraagd mee te werken aan een cessie aan opdrachtgever van alle rechten uit leveranciersgaranties.

6. PRIJS

6.1. De overeengekomen prijs is vast en exclusief BTW.

6.2. In de prijs zijn begrepen alle kosten van emballage, inlading, transport van de goederen en van verzekering, alles exclusief BTW.

6.3. Voor zover het de levering van zaken betreft is BENCK BOUW gehouden ten opzichte van de overeengekomen hoeveelheden zoveel meer of minder te leveren als het werk vereist. Voor die afwijkingen is opdrachtgever geen hogere prijs verschuldigd.

7. MEER- EN MINDERWERK

7.1. Meer- en minderwerk mag zonder goedkeuring van de opdrachtgever niet worden uitgevoerd. De eventuele kosten van goedgekeurd meer- en minderwerk dienen te worden voldaan, resp. te worden gerestitueerd, na de goedkeuring van dat werk, bij de oplevering van het werk.

8. VERZEKERING

8.1. Indien door opdrachtgever, of volgens het hoofdbestek door een derde, een verzekering tegen schade, verlies of teniet gaan of enigerlei vorm van materiŽle schade is afgesloten, liggen de voorwaarden daarvan ter inzage op het kantoor van opdrachtgever. BENCK BOUW draagt mede de verplichtingen die door verzekeringsvoorwaarden aan (mede) verzekerden worden opgelegd.

8.2. Onverminderd het bepaalde in artikel 3 dient BENCK BOUW op gebruikelijke wijze de financiŽle gevolgen van zijn aansprakelijkheid te verzekeren, mede ten behoeve van zijn opdrachtgevers, zonder verwijzing naar, exceptie voor of afwenteling op al dan niet eerder gesloten verzekeringen, waaronder aansprakelijkheidsverzekeringen afgesloten door opdrachtgever of door derden volgens het hoofdbestek. Tot de aldus te verzekeren aansprakelijkheden behoren in elk geval die betreffende letsels aan personen en schade aan goederen en de daaruit voortvloeiende schade, waaronder begrepen productenaansprakelijkheid.

8.3. Bij inzet van motorrijtuigen of rijdende kranen in het kader van de prestatie hebben aansprakelijkheidsverzekeringen door wie dan ook afgesloten in het kader van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen en de verhuurbepalingen van de Federatie van Nederlandse Kraanverhuurbedrijven, bij betaling van schadevergoeding voorrang boven enige andere aansprakelijkheidsverzekering van een bij de prestatie van opdrachtgever betrokken partijen. BENCK BOUW is verplicht te zorgen dat zulke verzekeringen aantoonbaar aanwezig zijn.

9. OVERDRACHT OF UITBESTEDING

9.1. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtgever zal BENCK BOUW zijn rechten ingevolge de overeenkomst of enig deel daarvan niet overdragen aan een derde, noch de prestatie of enig deel daarvan laten uitvoeren door een derde. Inschakeling van derden laat de verplichtingen die BENCK BOUW uit hoofde van de overeenkomst jegens opdrachtgever heeft, onverlet.

9.2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is BENCK BOUW niet bevoegd gebruik te maken van door derden ter beschikking gestelde arbeidskrachten anders dan na schriftelijke toestemming van de opdrachtgever. De BENCK BOUW dient daarbij te overleggen:

- de vergunning als bedoeld in art. 2 lid 1 onder a. van de Wet op het ter beschikking stellen van arbeidskrachten, afkomstig van de uitlener;

- een kopie van de aangifte, gedaan door BENCK BOUW, van de inlening van de arbeidskrachten.

10. BETALING

10.1. Betaling vindt plaats na ontvangst van een factuur die voldoet aan de bij overeenkomst aangegeven eisen.

10.2. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht werkdagen na de factuurdatum.

10.3. Wanneer de Wet Ketenaansprakelijkheid (wet van 4 juni 1981, Stb. 370) van toepassing is zal betaling eerst plaatsvinden nadat BENCK BOUW aan al zijn verplichtingen op basis van die wet heeft voldaan. BENCK BOUW dient opdrachtgever aan te tonen dat hij lonen, verschuldigde premies werknemersverzekeringen en loonheffing tijdig betaalt.

10.4. Bij niet- of laattijdige betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd ten belopen van 9,5% per jaar en een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het openstaande saldo (met een minimum van 250 euro) eventueel te vermeerderen met alle noodzakelijke kosten van invordering.

10.5. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere levering van producten of prestaties stop te zetten zonder voorafgaande ingebrekestelling. Tevens behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

10.6. Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van BENCK BOUW .

11. TRANSPORT

11.1. Transport van zaken geschiedt voor rekening en risico van BENCK BOUW.

11.2. Breuk en beschadiging ontstaan bij het laden, transport en bij het lossen en tassen, zijn voor rekening van BENCK BOUW.

11.3. Lossen en tassen buiten de normale werktijden van opdrachtgever kan alleen plaatsvinden na voorafgaande toestemming van opdrachtgever.

11.4. BENCK BOUW is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door onvoldoende en ondeugdelijke verpakking.

12. EIGENDOM

12.1. De eigendom van bouwstoffen en buiten de bouwplaats vervaardigde delen van het werk gaat op opdrachtgever over na verwerking in het bouwwerk.

12.2. Wanneer de prestatie betreft uitsluitend levering van zaken, gaat de eigendom op opdrachtgever over na overdracht.

13. GEGEVENS MET BETREKKING TOT DE PRESTATIE

13.1. Alle bescheiden benodigd voor het verrichten van de prestatie, blijven of worden eigendom van opdrachtgever, waarbij opdrachtgever geldt als de maker of ontwerper.

13.2. BENCK BOUW zal in het vorige lid bedoelde bescheiden op eerste verzoek aan opdrachtgever ter beschikking stellen.

13.3. Het is BENCK BOUW niet toegestaan gebruik te (laten) maken van gegevens uit bedoelde bescheiden anders dan ter uitvoering van zijn prestatie.

13.4. Indien in de overeenkomst certificaten, attesten, attesten met certificaat, garantiebewijzen, instructieboeken en/of revisietekeningen en dergelijke worden verlangd, draagt BENCK BOUW zorg dat deze tijdig in het bezit van opdrachtgever zijn.

14. NON-CONCURRENTIE

14.1. BENCK BOUW onthoudt zich van het rechtstreeks of door tussenkomst van derden doen van prijsopgaven of aanbiedingen aan de opdrachtgever van zijn opdrachtgever, daaronder begrepen die voor uitbreidingen of wijzigingen betreffende het werk waarover door opdrachtgever met zijn opdrachtgever onderhandelingen worden gevoerd of een overeenkomst wordt of is aangegaan.

15. CESSIEVERBOD

15.1 Het is BENCK BOUW verboden om zijn aanspraken of enig deel daarvan verband houdende met de overeenkomst te cederen, te verpanden of onder welke titel dan ook in eigendom over te dragen.

16. KETENAANSPRAKELIJKHEID

16.1. Wanneer opdrachtgever ingevolge de Wet Ketenaansprakelijkheid hoofdelijk aansprakelijk is voor de premies sociale verzekeringen en loonheffing die BENCK BOUW in verband met zijn prestatie verschuldigd is, heeft hij het recht die bedragen op de betalingen aan BENCK BOUW in te houden en rechtstreeks te betalen aan de betrokken bedrijfsvereniging of ontvanger der directe belastingen danwel te storten op de in de overeenkomst vermelde geblokkeerde rekening van BENCK BOUW.

16.2. Indien opdrachtgever op grond van de hem ten dienste staande gegevens redelijkerwijs tot het oordeel kan komen dat door BENCK BOUW terzake van de uitvoering van de overeenkomst in feite een hogere loonsom CSV of hoger percentage aan premies sociale verzekering of loonheffing verschuldigd zal zijn dan bij het aangaan van de overeenkomst is vastgesteld, heeft hij het recht die bedragen, respectievelijk percentages, aan te passen.

16.3. Opdrachtgever kan zich ter zake van niet betaalde belastingen en/of premies voor het gehele bedrag verhalen op BENCK BOUW.

16.4. BENCK BOUW dient ten behoeve van de administratie van opdrachtgever de nodige gegevens te overleggen, daaronder begrepen zijn vestigingsvergunning en, iedere drie maanden, een verklaring van de Inspectie Belastingen en de bedrijfsvereniging inzake zijn betalingsgedrag.

17. FAILLISSEMENT

17.1. In geval van faillissement of (voorlopige) surseance van BENCK BOUW is opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

18. GESCHILLENREGELING

18.1. Alle geschillen tussen opdrachtgever en BENCK BOUW, daaronder begrepen die welke slechts door ťťn der partijen als zodanig worden beschouwd, die naar aanleiding van de overeenkomst of van overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn ontstaan, worden beslecht door arbitrage overeenkomstig de regelen beschreven in de statuten van de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland, zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding van het hoofdbestek luidden. Indien en voor zover het hoofdbestek voorziet in een andere geschillenregeling, is die andere geschillenregeling tussen opdrachtgever en BENCK BOUW van toepassing.

18.2. Het bovenstaande laat onverlet de mogelijkheid voor beide partijen tot het uitlokken van voorzieningen van de President van de Rechtbank.

18.3. Op de verhouding tussen opdrachtgever en BENCK BOUW is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.